Přijímací řízení - změny v letošním školním roce

 

V minulých letech uchazeči, kteří se umístili těsně pod čarou, měli možnost podat odvolání. Letos to bude jinak. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se ruší kvůli zjednodušení a urychlení přijímacího procesu.

Nahradit odvolání má institut takzvaného nového rozhodnutí. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy. Musí vyčkat do doby, kdy budou odevzdané zápisové lístky.

Co zůstává stejné, jsou druhá kola přijímacích řízení pro ty, kteří v prvním kole neuspěli. Vyhlašovat je budou opět školy, které v prvním kole nenaplní své kapacity. V druhém kole už není počet přihlášek nijak omezený.

Koho vezmou a koho ne?

O přijetí rozhoduje ředitel střední školy, přičemž splnit musí pouze následující: výsledek jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky se má na celkovém hodnocení podílet minimálně šedesáti procenty, v případě gymnázií se sportovní přípravou nejméně čtyřiceti procenty.

Všechno ostatní je v kompetenci školy. Tedy například i to, zda budou uchazeči kromě jednotných testů skládat školní přijímačky a v jaké podobě, případně zda dostanou body za dobré známky na vysvědčení nebo za účast v olympiádách a soutěžích.

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je padesát. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.

Jakmile uchazeči vyplní didaktické testy, škola je ještě v den konání jednotných přijímaček naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení. Ten je opraví a výsledky do sedmi kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce. Škola má pak pouze jeden den na to, aby určila výsledné pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách a v papírové podobě na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí uchazeči.

Pro ty, kteří slaví úspěch, ovšem povinnosti nekončí. Musejí se rozhodnout, zda ke studiu na vybranou školu nastoupí, a dát jí to na vědomí. Že má uchazeč o studium zájem, potvrdí tak, že řediteli střední školy pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok, který je nutné udělat do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Kdo lístek neodešle, vzdává se svého práva na přijetí. Neodevzdá ho tedy ten, kdo na danou školu nastoupit nechce, například proto, že se dostal i jinam.

Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě takzvaného nového rozhodnutí ředitele, které letos nahradí odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.