Otevření školy v květnu a červnu pro žáky ZŠ a děti v MŠ

Zde je zjednodušený, stručný harmonogram a pokyny týkající se fungování školy v květnu a červnu (podrobnější informace naleznete v příloze Organizační opatření ředitele školy):

1. Žáci devátých tříd připravující se na přijímací řízení na SŠ se mohou vrátit do školy 11. 5. (detailní informace na stránkách třídy + přes třídní učitelku). Přítomnost ve škole bude umožněna pouze těm, kdo odevzdali Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení v příloze)

2. Žáci prvního stupně se mohou vrátit do školy 25. 5. K tomu je nutné splnit několik podmínek a vzít na vědomí některé skutečnosti:

A. Škola bude pro žáky otevřena od 8:00 do 15:30 hod. Nebude fungovat ranní ani odpolední družina (žáci absolvují vždy dopolední blok výuky a odpolední blok volnočasových činností).

B. Do 18. 5. musí zákonní zástupci odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení v příloze) a formulář Organizační informace pro školu (také v příloze). Oba formuláře stačí vhodit do schránky nebo doručit do kanceláře školy.

C. Školní výuka bude probíhat od 8:15 hod. Vyučovat se nebude dle klasického rozvrhu, zařazeny budou pouze hlavní předměty - ČJ, MA, AJ, prvouka (vlastivěda a přírodověda). Program činností určuje a organizuje třídní učitel - detailní informace sledujte na stránkách konkrétních tříd

D. Průběh výuky ve škole i stravování ve školní jídelně bude ošetřeno tak, aby splňovalo veškerá hygienická doporučení vydaná MŠMT (ta si můžete též prohlédnout v příloze). V kolik hodin bude která třída chodit na oběd určí harmonogram, který bude ještě upřesněn a zveřejněn.

E. Právě v souladu s hygienickými opatřeními je každý žák povinen nosit do školy 2 roušky (splňující hygienická nařízení) a sáček, do kterého bude použité roušky ukládat. Roušky budou zřetelně označeny - nejlépe jménem - aby nedošlo k jejich náhodné záměně.

F. Žáci, kteří se z jakýchkoliv důvodů nezúčastní výuky ve škole, se budou i nadále vzdělávat doma - a to ve stejném rozsahu učiva jako žáci ve škole. Třídní učitelé pro ně vždy na stránkách třídy zveřejní práci. Žáci vzdělávaní doma budou ovšem povinni předkládat pravidelně výsledky své práce, forma odevzdávání těchto úkolů závisí na domluvě s třídním učitelem (sledujte stránky třídy)

3. Hodnocení žáků proběhne v souladu s vyhláškou a doporučeními MŠMT (viz příloha). Bude přihlédnuto k individuálním možnostem a skutečnostem ovlivňujícím práci každého žáka.

4. O případném otevření školy pro žáky 2. stupně ZŠ od 8.6. rozhodne ředitel školy po jednání pedagogické rady naší školy, která se bude konat 2.6. a obdržení závazných pravidel ze strany MŠMT.

 Aktualizace 3.6. 2020: Ředitel školy rozhodl po obdržení podmínek ze strany MŠMT tak, že pro žáky druhého stupně bude v nejlepším zájmu, aby se nadále vzdělávali distančně dle dosavadní praxe. Dále je možné od 8. 6. do 19. 6. provádět uvnitř školy individuální konzultace žáků 2. stupně s vyučujícími v třídních skupinách do 15 žáků. Tyto konzultace zprostředkovávají třídní učitelé, kteří poskytnou svým třídám podrobné informace o organizaci konzultací. Na konzultace budou do budovy vpouštěni pouze žáci, kteří přinesou s sebou vyplněné a podepsané čestné prohlášení č. 1 uvedené zde v příloze níže. V týdnu od 22. do 26.6.2020 budou probíhat třídnické hodiny. O jejich náplni a organizaci budou své třídy informovat třídní učitelé.

Aktualizace 18.6. 2020: Ředitel školy na podkladě informace ministra školství a aktuální epidemiologické situace na okrese Český Krumlov rozhodl o otevření školy pro žáky druhého stupně od 23.6.2020. Účast žáků na vyučování je povinná. Bližší informace k organizaci vyučování v jednotlivých třídách poskytnou žákům třídní učitelé.