Granty Jihočeského kraje

 Závěrečná zpráva o realizaci projektu

podpořeného v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013

 

Termín realizace projektu: leden –prosinec 2013

Požadovaná částka v grantové žádosti JčK ve výši 103 794,-Kč byla z důvodu velkého počtu žadatelů snížena na 25 000,-Kč. Původně požadovaná částka měla tvořit 70% celkových způsobilých výdajů projektu. V souladu s podmínkami grantu byla rovněž snížena částka spoluúčasti žadatele z původních 31 139,-Kč na 13 220,-Kč, tedy v procentovém vyjádření 65,4% z grantu JčK a 34,6% z prostředků žadatele. Přestože byl na splnění cílů projektu k dispozici nižší objem finančních prostředků, podařilo se podstatné záměry a cíle projektu naplnit. Veřejnost byla a je informována o podpoře projektu na stránkách školy

Na zakoupené nástroje byl nalepen štítek s informací o finanční podpoře JčK.

  

 

 

 

 

 

 1.          Pěvecký sbor

Pro potřeby pěveckého sboru byly v rámci projektu nakoupeny hudební nástroje s vybavením (klávesy, kytara, boomwhackers). Boomwhackers jsou využívány při nácviku písní ve sboru (doprovodů, melodie, rytmu a čtení not). Další dva nástroje jsou základem všech vystoupení a akcí sboru – doposud byly využity např. při vystoupení pro důchodce, na vítání občánků, akci Česko zpívá koledy, či koncertu sboru ve Vyšebrodském klášteře.

 

Pravidelně v době realizace projektu  navštěvovalo 57 žáků pěvecký sbor.

Sbor se dále v rámci dotace zúčastnil krajského kola celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů ve Strakonicích, které se konalo 3.4.2013. Na něm získal náš sbor diplom, neboť se umístil v bronzovém pásmu oceněných sborů. Děti si vyzkoušely zpěv pro velké publikum a získaly nové poznatky o tom, jak fungují větší sbory a jaký je jejich repertoár.

 

2.                   Výtvarný kroužek

Cíle a záměry projektu byly splněny. Veškerý zakoupený materiál byl využit v práci výtvarného kroužku, kde se žáci seznámili s rozličnými výtvarnými materiály a naučili se nové výtvarné techniky. Výstupem byla výstava všech výrobků určená široké veřejnosti.

Pravidelně v době realizace projektu  navštěvovalo výtvarný kroužek 35 žáků.

            Více informací o činnosti kroužku na www.zsloucovice.cz

 

3.                   E - kroužek           

Finanční příspěvek jihočeského kraje nám umožnil navštívit zemskou výstavu Splendor Mysticus ve vyšebrodském klášteře. Děti s nadšením prožily duchovní sílu místa i vzácného relikviáře.

Nákup výtvarných potřeb (především barev) významně pomohl při práci E-kroužku na školních projektech: Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, Den vody, Den Země a především pak při realizaci tzv. Musea sluncí v rámci Podzimních slavností (velkoplošné výtvarné objekty se značnou spotřebou výtvarného materiálu).

V rámci péče o bylinkovou zahradu jsme zakoupili množství rostlin, truhlíků a velkoobjemový keramický bylinkový kořenáč pro nejrůznější využití ve třídě i v pleneru.

Pravidelně v době realizace projektu navštěvovalo E-kroužek 20 žáků.

 

Více informací o činnosti kroužku na www.zsloucovice.cz

 

Soupis dokladů

 

Pořadové číslo

Účel platby (předmět plnění)

Celková částka v Kč

Hrazeno z grantu Jčk v Kč

1

Materiál E-kroužek

349

349

2

Materiál E-kroužek

184

 

3

Doprava – pěvecký kroužek

5416

5416

4

Materiál  (semena) – E-kroužek

349

349

5

Hudební nástroj – pěvecký kroužek

8074

6137

6

Kytara – pěvecký kroužek

4049

 

7

Hudební nástroj- pěvecký kroužek

2150

 

8

Materiál – E-kroužek

1261

1261

9

Jízdné žáků + vstupné výstava E-kroužek

504

504

10

Materiál – výtvarný kroužek

1299

1299

11

Materiál – výtvarný kroužek

961

 

12

Materiál – E-kroužek

537

537

13

Materiál – výtvarný kroužek

3608

3608

14

Materiál – výtvarný kroužek

1030

1030

15

Materiál – E-kroužek

3005

3005

16

Materiál – výtvarný kroužek

1505

1505

17

Hudební nástroj - sbor

691

 

18

Materiál  - E-kroužek

2017

 

19

Materiál výtvarný kroužek

1231

 

 

Celkem v Kč

38220

 

25000

 

V Loučovicích  dne 4.12.2013